Fa-med

Betalingsvoorwaarden Fa-med

De betalingsvoorwaarden van Fa-med zijn gedeponeerd bij de KVK voor Eemland te Amersfoort onder nummer 31043929, staan vermeld op de achterzijde van de factuur en luiden als volgt:

 • U kunt de rekening na betaling indienen bij uw zorgverzekeraar indien de op de ommezijde vermelde behandelingen in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding
 • U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling binnen 30 dagen. Dat geldt ook indien u de verzekeraar de rekening rechtstreeks aan Fa-med laat voldoen
 • De verrichtingencodes zijn bij uw verzekeraar bekend
 • De door zorgaanbieders gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiende uit de consultatie c.q. de behandeling of verrichtingen ten behoeve van de patiënt of cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger, zijn direct opeisbaar
 • Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de notadatum te zijn overgemaakt op de rekening van Fa-med
 • Is het verschuldigde notabedrag niet binnen 30 dagen voldaan, dan is de patiënt in gebreke en is Fa-med gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, over te gaan tot incassomaatregelen
 • Fa-med zal na de termijn van 30 dagen en betalingsherinnering, zonder nadere aanzegging, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen samenhangende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten komen ten laste van de patiënt of cliënt. De buitengerechtelijke incasso kosten zijn als volgt samengesteld: 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 37,- ex BTW . Deze kosten worden tezamen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de patiënt niet binnen 30 dagen na de notadatum heeft betaald
 • Wij verzoeken u adreswijzigingen snel door te geven. Hiermee voorkomt u onnodige innings- en of incassokosten
 • Mocht u om wat voor reden dan ook niet in staat zijn uw nota binnen 30 dagen te betalen, neemt u dan altijd even contact op met Fa-med via 0900-0885 of callcenter@famed.nl

Termijnbetalingen via Famed regelen

Bij Famed bestaat de mogelijkheid uw betalingen gespreid te doen plaatsvinden. Hier zijn voor u als patiënt wel (geringe) kosten aan verbonden.

Kostenoverzicht:

 • Het starttarief om een betalingsregeling bij Famed te treffen is Euro 40,-
 • Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het toezenden van extra acceptgiro's
 • U bent wel rente verschuldigd: n.l. 3 % over het openstaande bedrag (de hoofdsom), doch dit wordt slechts berekend voor de helft van de looptijd
 • U kunt met Famed afspreken of u in twee of meerdere termijnen van deze regeling gebruik wenst te maken

Voorbeeld:

Stel u ontvangt een nota van Euro 1.000,- en u wil deze in vier maandelijkse termijnen voldoen, dan komt dit op het volgende neer:

 • Start afspraak termijnbetaling: Euro 40,-
 • Rente kosten 1e maand: 3 % van Euro 1000,- = Euro 30,- op jaarbasis. d.w.z. Euro 2,50 per maand
 • Rente kosten 2e maand: 3 % van Euro 1000,- = Euro 30,- op jaarbasis. d.w.z. Euro 2,50 per maand
 • Rente kosten 3e maand: Euro 0,00
 • Rente kosten 4e maand: Euro 0,00
 • Totaal kosten: Euro 1.045,00

Uw kosten zijn in dit voorbeeld slechts 4.5 % van de hoofdsom.