Algemene voorwaarden

1. De Overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst op grond van artikel 7:446 lid 1 BW tussen Tandartspraktijk Bouwman en de cliënt, hierna te noemen de Overeenkomst.

2. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Tandartspraktijk Bouwman staat er voor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goed hulpverlener in acht dient te nemen en in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (waaronder de WGBO) alsmede met de algemeen geldende richtlijnen.

 2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

 3. Tandartspraktijk Bouwman is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Tandartspraktijk Bouwman is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

 4. Cliënt dient te allen tijde Tandartspraktijk Bouwman volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

3. Kosten

 1. De kosten van een tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZA zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg (www.NZa.nl).

 2. De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de in de aanhef genoemde website van Tandartspraktijk Bouwman. De tarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.

 3. Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van EUR 250,- of meer bedragen, verstrekt Tandartspraktijk Bouwman, indien gewenst, voorafgaand aan de behandeling een begroting.

 4. Bij noodzakelijke wijziging van de behandeling als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de cliënt, de extra te maken kosten bij cliënt in rekening worden gebracht.

 5. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar overlegt Tandartspraktijk Bouwman hiervan de specificatie.

 6. Bij verhuizing dient Tandartspraktijk Bouwman hiervan terstond schriftelijk of per email op de hoogte te worden gebracht. Bij verzuim kunnen de hieruit ontstane kosten, bijvoorbeeld doordat een declaratie de patiënt niet tijdig bereikt, in rekening worden gebracht.

4. Annuleren van afspraken

 1. Vastgestelde afspraken kunnen door cliënt kosteloos worden verzet of geannuleerd tot maximaal 2 werkdagen voor het geplande tijdstip. Bij het niet of niet tijdig verzetten of annuleren van de afspraak zal Tandartspraktijk Bouwman de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling met code C90 in rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de geplande behandeling, waarvoor wordt verwezen naar de tarievenlijst welke te vinden is op de in de aanhef genoemde website.

 2. Tandartspraktijk Bouwman is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de cliënt te verzetten of te annuleren.

5. Annuleren van behandeling

 1. Indien cliënt, nadat een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, de behandeling geheel of gedeeltelijke annuleert, is Tandartspraktijk Bouwman gerechtigd om alle in verband met die behandeling door haar en door derden gemaakte kosten geheel bij de cliënt in rekening te brengen.

6. Declaratie

 1. Infomedics verzorgt voor Tandartspraktijk Bouwman de declaraties. Hierop zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer 31043929. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage bij Tandartspraktijk Bouwman, staan op de website van Tandartspraktijk Bouwman en zijn beschikbaar bij Infomedics (www.infomedics.nl).

 2. Indien nota’s door Infomedics wegens betalingsachterstand van de cliënt niet meer worden geaccepteerd, is Tandartspraktijk Bouwman gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling middels pinbetaling door cliënt.

7. Reclame

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Tandartspraktijk Bouwman.

 2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

 3. De klacht zal door Tandartspraktijk Bouwman worden behandeld volgens de Klachtenregeling van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT).

 4. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal Tandartspraktijk Bouwman de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

8. Aansprakelijkheid

 1. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

9. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Tandartspraktijk Bouwman is het Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst tussen cliënt en Tandartspraktijk Bouwman, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechter in Amsterdam.

10. Overige bepalingen

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
Neem contact met ons op!
Terug naar boven